Frankfurt am Main

Dr. Marthe-Louise Fehse

Zur Revision des europäischen Bauprodukterechts

Veranstalter: Reusch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Veranstaltung: Product Compliance Dialog 2023
Vortragstitel: Zur Revision des europäischen Bauprodukterechts

Link: https://www.productcompliancedialog.de/

Zum Vortragsarchiv